ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาการศึกษา เล่ม 4 พร้อมเฉลย อ.ดร.จีระ งอกศิลป  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

01-03-2017 , 16:14:45
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1510
    • ดูรายละเอียด

คู่มือ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาการศึกษา เล่ม 4 พร้อมเฉลย อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ ปี 2560


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_979848_th_6250416
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาการศึกษา เล่ม 4 พร้อมเฉลย อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.ดร.จีระ งอกศิลป์
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 625 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
- ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา
- แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา
- ประวัติความเป็นมา ระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทย
- เปรียบเทียบหลักสูตร
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- แนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
- โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 110/2555 เรื่องการแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา
- ประกาศประทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-NET ) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 5/2556 เรื่องการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 1)
- แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
- หลักสูตรสถานศึกษา
- องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
- นิยามศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข้อสอบ 
 
2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
- หลักการสอน
การคิดวิเคราะห์
 
การสอนให้เกิดการคิดวิเคราะห์
- การจัดการเรียนรู้
 ทฤษฎีการเรียนรู้
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
- การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ข้อสอบ
 
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- จิตวิทยาการศึกษา
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- จิตวิทยาบุคลิกภาพ
- จิตวิทยาแนะแนว
- สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับจิตวิทยา
ข้อสอบ
 
4. การพัฒนาผู้เรียน
- การพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- แนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน
ข้อสอบ
 
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในชั้นเรียน
- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552 เรื่องการจัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สพฐ. 617/2552 เรื่องการจัดทำประกาศนียบัตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 2 )
- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 619/2552 เรื่องการจัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3)
- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สพฐ. 619/2552 เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนระยะต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- การบริหารจัดการชั้นเรียนแบบคละชั้น
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
ข้อสอบ
 
6. การวิจัยทางการศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
- การวิจัยในชั้นเรียน
ข้อสอบ
 
7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับสื่อการศึกษา
- ตัวอย่างสื่อการศึกษา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
- ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- อินเตอร์เน็ต(internet)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mall)
- เฟซบุ๊ก( Facebook)
- ไลน์ (Line)
- ทวิตเตอร์ (Twitte)
- การบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 -2556
- ความรู้เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีและวัตกรรมทางการศึกษา
ข้อสอบ
 
8. การวัดและประเมินผลการศึกษา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
- พฤติกรรมทางการศึกษา
- เครื่องมือวัดพฤติกรรมทางการศึกษา
- สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัด และประเมินผล
- นิยามศัพท์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ข้อสอบ
 
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
- มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ
- ชื่อตำแหน่ง ชื่อวิทยฐานะ
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
 
อ้างอิง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979848_th 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)